S T A T U T

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego     

im.   Franciszka   Brzezińskiego   w Kartuzach

 

I.    Nazwa, siedziba i teren działalności

 

   § 1.Towarzystwo  nosi nazwę ”Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego”

         Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kartuzy, Muzeum Kaszubskie

         im. F. Tredera, ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy.

         Teren działalności obejmuje obszar całego świata.

 

II. Charakter prawny

 

  § 2.Towarzystwo jest osobą prawną.

  

 § 3.Towarzystwo posiada własną pieczęć z napisem:

 

          „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego w Kartuzach”.

 

III. Cel i środki

  

§ 4.Celem Towarzystwa  jest:

a.  wspieranie działalności Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach,

b.   popularyzowanie folkloru kaszubskiego w innych regionach świata,

       c. promowanie kultur różnych regionów świata,

       d. inicjowanie integracji  społeczności miast partnerskich na rzecz    jednoczącej się  Europy,

   e. inspirowanie współpracy młodzieży z różnych regionów świata ze szczególnym uwzględnieniem propagowania różnych form np. wymiana korespondencji, promocja wspólnego spędzania wolnego czasu celem nauki języków obcych,

f. działanie na rzecz wymiany rodzin z różnych regionów świata w zakresie organizacji urlopów, umożliwianie im korzystanie z usług turystycznych.

 

 

    § 5. Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dążyć będzie poprzez:

a. ochronę zabytków folkloru kaszubskiego,

b. pobudzanie i popieranie twórczości ludowej na Kaszubach,

c. gromadzenie eksponatów, publikacji, dokumentów celem  wzbogacenia zbiorów Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach,

d. organizowanie wystaw, odczytów, sympozjów o tematyce związanej z różnymi regionami świata.

e. inicjowanie poszerzania kręgu miast partnerskich i ich wzajemnej współpracy,

f.  inspirowanie tworzenia partnerstwa między regionami,

       g. poznawanie regionów Europy poprzez organizację  wycieczek  i rajdów krajoznawczych, prowadzenie usług własnych i pośrednickich  w zakresie turystyki krajowej i międzynarodowej

       h. popularyzowanie folkloru i kultury kaszubskiej w innych regionach świata,

       i. prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizowanie celów Towarzystwa,

       j. współdziałanie z władzami państwowymi w zakresie realizowania celów Towarzystwa i jego rozwoju,

 

IV.  Członkowie

  

§ 6. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

         a. zwyczajnych

         b. wspierających

c. honorowych

 

   § 7. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna interesująca się zagadnieniem folkloru kaszubskiego..

  

§ 8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca zamiar propagowania i realizowania celów Towarzystwa poprzez czynny udział w jego pracach i wspierająca go pomocą finansową w postaci określonej składki finansowej.

    

   § 9. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla spraw Towarzystwa.

 

§ 10. Przyjęcie na zwyczajnego członka Towarzystwa następuje drogą uchwały Prezydium Rady na podstawie złożonej deklaracji, potwierdzonej przez trzech członków wprowadzających.

 

§ 11. Przyjęcie członka wspierającego następuje na mocy złożonej deklaracji i uchwały Rady.

 

 § 12. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady uchwałą powziętą większością 3/4 głosujących.

 

§ 13. Członkowstwo ustaje na skutek:

       a/ dobrowolnego wystąpienia ze Towarzystwa,

       b/ likwidacji Towarzystwa,

       c/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej roku.

        d/ wykluczenia  członka  za działalność sprzeczną ze statutem /nie dotyczy członka honorowego/,

        e/ śmierci członka,

        f/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa.

 

§ 14.

       1.Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

        a/ czynnego i biernego prawa wyborczego,

        b/ uczestniczenia w zgromadzeniach Towarzystwa

        c/ brania udziału we wszelkich przedsięwzięciach i imprezach

            urządzanych w myśl § 5, pkt. c  statutu.

        2.Członkowie wspierający mają te same prawa co zwyczajni za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi wykonują swe prawa i obowiązki poprzez swych przedstawicieli lub pełnomocników.

 

 § 15.Członkowie  zwyczajni mają obowiązek:

        a/ uczestniczenia w zgromadzeniach  Towarzystwa,

        b/ regularnego opłacania składek członkowskich

        c/ przyjmowania wyboru na członka władz Towarzystwa i należyte pełnienie nałożonych obowiązków,

 

§ 16.Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych są oni wolni od płacenia składek członkowskich.

 

    V. Władze Towarzystwa

 

§ 17.Władzami Towarzystwa są:

        a/ Walne zgromadzenie

        b/ Rada

        c/ Komisja Rewizyjna

        d/ Sąd Koleżeński

         Kadencja władz Towarzystwa trwa  5 lat.

 

 § 18

        1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa

        2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa,

           oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

 

 § 19.Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:

         a/ ustalanie kierunków działalności Towarzystwa,

         b/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

         c/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Towarzystwa,

         d/ nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,

         e/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

         f/ rozporządzanie majątkiem Towarzystwa w zakresie  przekraczającym czynności Rady,

         g/ Wybór władz Towarzystwa w głosowaniu jawnym:

wybór Rady /przewodniczącego i jej członków/, Komisji Rewizyjnej /przewodniczącego i jej członków/ oraz  Sądu Koleżeńskiego /przewodniczącego i jego członków/ oraz ich odwoływanie,

          h/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium ustępującej Radzie  

          i/ rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Rady  w sprawie skreślenia ich z listy członków,

          j/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 20. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę co 1 rok, albo w krótszym terminie:

        a/ z inicjatywy Rady

        b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

        c/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

 

§ 21. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie większością głosów  przy co najmniej połowie uprawnionych do głosowania. Natomiast w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.

Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje jego Prezydium.

 

 § 22. 1.Rada jest organem wykonawczym Towarzystwa.

          2.Rada kieruje całokształtem działalności Towarzystwa reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

       

  3.Do zakresu działania Rady należy:

             a/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa

             b/ uchwalenie okresowych programów pracy Towarzystwa,

             c/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w statucie,

             d/ uchwalanie rocznego budżetu Towarzystwa oraz składanie sprawozdań z działalności w tym zakresie,

              e/ gospodarowanie majątkiem Towarzystwa,

              f/ podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających,

              g/ stawianie wniosków o nadanie godności honorowego członka Towarzystwa,

             h /skreślenie z listy członków Towarzystwa osób zalegających z opłatą składki,

             i/ wykonywanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

       

 4.W toku kadencji skład Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może być uzupełniany na podstawie uchwał tych władz.

 

 § 23. 1. W  skład Rady wchodzą:

          a/ przewodniczący,

          b/ zastępca przewodniczącego,

          c/ sekretarz,

          d/ skarbnik,

          e/ jeden  członek

         2.Podziału funkcji w Radzie  za wyjątkiem przewodniczącego dokonuje Rada bezpośrednio po jej wybraniu.

         3.Decyzje Rady w tym dotyczące zobowiązań majątkowych wymagają dla swej ważności podpisania ich przez co najmniej 2 jej członków w tym przewodniczącego, w razie jego nieobecności zastępcy przewodniczącego i sekretarza względnie skarbnika.

         4.Rada zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

  § 24.

       1.Komisja Rewizyjna jest organem  kontrolnym Towarzystwa.

       2.Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

          a/ kontrolowanie co najmniej raz w ciągu roku całokształtu działalności Rady ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

        b/ składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o przyjęcie  sprawozdania ustępującej  Rady oraz udzielenie jej absolutorium.

        c/ przedstawienie Radzie uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.

 

§ 25  W skład Rady Rewizyjnej wchodzą:

           a/ przewodniczący,

           b/ dwóch członków.

 

§ 26.  Szczegółowy tryb pracy i działalności Rady oraz Komisji Rewizyjnej   ustalają regulaminy tych władz.

 

§ 27.

       1.Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.

       2 .Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw o naruszenie przez członków / z wyłączeniem honorowych / zasad statutowych  i uchwał władz Towarzystwa.

      3.Sad Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.

      4.Odwołanie od orzeczeń Sądy pierwszej instancji rozpatruje Walne Zgromadzenie.

 

§ 28. Sąd Koleżeński składa się z:

        a/ przewodniczącego

        b/ dwóch członków.

 

§ 29.Sąd Koleżeński działa i orzeka w myśl postanowień odrębnego regulaminu.

 

VI. Majątek i fundusze Towarzystwa.

 

 § 30.Towarzystwo gospodaruje majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi wyłącznie na cele statutowe.

  

§ 31.Na fundusze Towarzystwa składają się:

      a/ składki członkowskie

      b/ wpływy z działalności statutowej

      c/ dotacje

      d/ darowizny i zapisy

 

VII. Koła Towarzystwa

 

§ 32.

    1. Towarzystwo rozwija swoją działalność również za pośrednictwem Kół, z tym ,że do utworzenia Koła potrzeba co najmniej 5 członków i aprobaty Rady.

    2.Osobny regulamin określi uprawnienia i obowiązki Kół.

 

VIII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

 

 § 33.

     1.Zamiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów członków Towarzystwa.

     2. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały  Walnego Zgromadzenia  przy obecności  2/3 obecnych bezwzględną większością głosów.

     3.Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Walne Zgromadzenie  decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

 

 

Zmiany Statutu uchwalone zostały na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa  w dniu 9 czerwca 1998  roku.