Załącznik nr 1

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM KASZUBSKIEGO

 IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACH

 

Rozdział I

Podstawa prawna działania Muzeum

§ 1

 

Muzeum Kaszubskie  im.  Franciszka Tredera w Kartuzach działa na  podstawie:

1. Ustawy  z  dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o muzeach”,

2.ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz.406, z późń. zm.),

3. ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.),

4. ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330,  z późn.zm.),

6. statutu Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

 

Rozdział II

                                                           Postanowienia ogólne

§ 2

 

1.     Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach określa jego organizację wewnętrzną, oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych w Muzeum pracowników działalności podstawowej, administracji  i obsługi.

2.     Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach nadawany jest przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora.

3.          Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1)  Muzeum  – należy przez to rozumieć  Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

2)  dziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i kierowanie Muzeum

§ 3

 

1. Działalnością Muzeum kieruje dyrektor, który reprezentuje Muzeum na  zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

2.  Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej,  ekonomiczno-finansowej i administracyjnej

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,

6) nadzór na redakcją publikacji muzealnych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą zarządczą,

9) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

5. Podczas nieobecności dyrektora muzeum, jego obowiązki pełni osoba posiadająca upoważnienie dyrektora.

6.  Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne  i stanowiska pracy:

1) Dział Etnograficzno-Historyczny

2) Dział Naukowo-edukacyjny

oraz  samodzielne stanowiska pracy: główny księgowy, kwalifikowany opiekun ekspozycji.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Muzeum

§ 4

 

1.Muzeum  posiada następujące działy:

 

1)    Dział Etnograficzno – Historyczny

2)    Dział Naukowo – Edukacyjny 

 

2.W działalności podstawowej Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne:

1)    Archiwum Muzeum Kaszubskiego podlegające pod Dział Etnograficzno – Historyczny

2)    Czytelnia Muzeum Kaszubskiego  podlegająca pod Dział Naukowo – Edukacyjny

3. Muzeum  posiada następujące samodzielne stanowiska administracyjne i komórki organizacyjne pełniące funkcje usługowe wobec statutowych celów Muzeum:

a.    Główny Księgowy

b.    Obsługa – kwalifikowany opiekun ekspozycji.

4.    Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zakres działania działów i komórek organizacyjnych

§ 5

Dział Etnograficzno  - Historyczny

 

1.Do zadań działu należy:

1)    gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie,

2)    przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

3)    urządzanie wystaw stałych i czasowych,

4)    konserwację zbiorów,

5)    katalogowanie i naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, dokumentowanie i publikowanie ich wyników w wydawnictwach naukowych, popularnonaukowych, prasie, informatorach i drukach luźnych,

6)    opieka merytoryczna nad muzealiami,

7)    udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

8)    promowanie twórczości regionalnej,

9)    współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania,

10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów,

11) prowadzenie prac  związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów.

 

§ 6

 

Archiwum Muzeum Kaszubskiego

 

1. Archiwum Muzeum Kaszubskiego (AMK)  jest komórką organizacyjną,  Działu Etnograficzno- Historycznego

 2. Do zadań Archiwum  należy:

1)  gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została utrwalona,
2)  gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez Działy merytoryczne,
3) inwentaryzowanie, klasyfikowanie i prowadzenie katalogu jednostek archiwalnych,
6)  udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych,
7)  dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich zachowania.

 

§ 7

 

Dział Naukowo – Edukacyjny

 

1.Do zadań działu należy:

 

1)    opracowywanie muzealiów  z zakresu etnografii i historii, wprowadzanie danych do elektronicznych baz ewidencyjnych zbiorów muzealnych,

2)    udostępnianie muzealiów  do celów wystawienniczych w Muzeum Kaszubskim oraz innych właściwych instytucji kultury

3)    organizowanie wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz współpraca w tej dziedzinie z Działem Etnograficzno – Historycznym Muzeum,

4)    prowadzenie prelekcji, odczytów itp. we współdziałaniu z pracownikami merytorycznymi muzeów lub instytucji i stowarzyszeń kulturalnych o podobnych celach statutowych,

5)    przeprowadzanie kwerend w zbiorach muzealnych,

6)    prowadzenie prac związanych z przygotowaniem eksponatów do prezentacji na wystawie głównej muzeum,

7)    promocja muzeum prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu,

8)    opieka nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem zgromadzonych tam eksponatów,

9)    właściwe utrzymanie ekspozycji oraz ich sezonowego i obrzędowego wystroju,

10) organizacja ruchu i obsługa zwiedzających w sektorze wejściowym,

11)   prowadzenie recepcji i sklepiku muzealnego.

 

§ 8

 

 

Czytelnia Muzeum Kaszubskiego


1.    Do zadań czytelni należy:

1)    realizacja aktywnego programu wzbogacania księgozbioru, jako podstawy merytorycznej działalności Muzeum,
2)    katalogowanie zbiorów bibliotecznych,
3)    obsługa czytelników zgodnie z regulaminem udostępniania.

 

§ 9

Główny księgowy

 

1.Stanowisko podlega dyrektorowi Muzeum.

2.Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,

3)  dokonywanie wszelkich operacji finansowych Muzeum,

4) prowadzenie kontroli finansowej,

5) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych,

6) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,

7) opracowywanie  instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowych, instrukcji kasowej, inwentaryzacyjnej i procedur kontroli finansowej,

8)nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem Muzeum.

 

§ 10

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

1.Do zadań kwalifikowanego opiekuna ekspozycji należy:

1) utrzymanie czystości i porządku terenu,

2) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych,

3) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów,

4) zawiadamianie dyrektora o uszkodzeniach wystroju wnętrz i eksponatów,

5) odnotowywanie każdego ruchu eksponatów do i z sali wystawowej w „stanowiskowej książce dyżurów”,

6) ostrożne obchodzenie się z eksponatami, w sposób podany przez pracowników merytorycznych,

7) kulturalne i taktowne zachowywanie się w stosunku do gości muzeum, udzielanie niezbędnych informacji,

8) zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania substancji toksycznych i łatwopalnych – czyszczących lub konserwujących,

9) utrzymywanie czystości w rejonach wyznaczonych do obsługi.

 

 

§ 11

    Zadania pracowników Muzeum, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności oraz podległość służbową określają  zakresy czynności ustalone przez Dyrektora.

Rozdział VIRegulamin Organizacyjny Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie zatwierdzony został mocą Uchwały Nr 440/01- Załącznik nr 8 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.08.2001 r. w sprawie wyrażania opinii odnośnie projektów regulaminów organizacyjnych niektórych instytucji kultury, prowadzonych przez Wojewóztwo Małopolskie.

Postanowienia końcowe

§ 12

1.    Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.