Załącznik

do pisma

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia     kwietnia 2015 r.

DL.  547  /2015

Dl.022.8-9.2015.PK  

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/86/2015

Rady Miasta Kartuzy

z dnia 29 .04.2015 r.

 

 

 

STATUT

MUZEUM  KASZUBSKIEGO IM. FRANCISZKA TREDERA

W  KARTUZACH

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Muzeum Kaszubskie  im.  Franciszka Tredera w Kartuzach zwane dalej  „Muzeum”  działa na  podstawie:

1)      ustawy  z  dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2)       ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz.406, z późń. zm.);

3)      ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);

4)      ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, z późn. zm.);

5)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330,  z późn.zm.);

6)      postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury.

2.  Organizatorem Muzeum jest Gmina Kartuzy, zwana dalej również „Organizatorem”.

3.  Nadzór nad Muzeum, związany z funkcją Organizatora sprawuje Burmistrz Kartuz.

4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Kartuz pod numerem K-03 i posiada osobowość prawną.

5. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pod numerem DM-IV/PRM/65/01.

 

§ 3

1. Siedziba  Muzeum mieści się w Kartuzach przy ul. Kościerskiej 1, 83-300 Kartuzy.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może działać poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach.        

5.  Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu : Muzeum Kaszubskie. 

 

Rozdział II.

Zakres działalności Muzeum

 

§ 4

1. Do zakresu działania Muzeum  należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionu Kaszub i Polski o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej oraz estetycznej, a także umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, numizmatyki, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego, etnografii i techniki z regionu Kaszub.

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1)      dokumentację historyczno – techniczną oraz historyczno – społeczną, a także książki, dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne;

2)      inne pamiątki historyczne związane z regionem Kaszub.

 

§ 5

 

1. Muzeum realizuje zadania określone w § 4 ust. 1 , w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie;

2) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

3) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

4) organizowanie i prowadzenie badań;

5) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

6) konserwację zbiorów;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej;

8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

9) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków luźnych;

10) promowanie twórczości regionalnej;

11) organizowanie spotkań i zjazdów związanych z działalnością Muzeum;

12)  zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

 2. Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne zadania.

 

Rozdział III

Organizacja Muzeum

 

§ 6

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:

1) Dział Etnograficzno-Historyczny;

2) Dział  Naukowo – Edukacyjny.

§ 7

Strukturę organizacyjną Muzeum, w tym zakres działania poszczególnych działów określa wewnętrzny regulamin organizacyjny  nadany przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem” po zasięgnięciu opinii Burmistrza Kartuz.

 

Rozdział IV

Nadzór i zarządzanie Muzeum

 

§ 8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  a bezpośredni  Burmistrz Kartuz.

 

§ 9

Muzeum zarządzane jest przez  Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Kartuz w trybie i na zasadach określonych  w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 10

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad właściwym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zadań Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, ekonomiczno - finansowej i administracyjnej;

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3)      opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4)      nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5)      wydawanie zarządzeń;

6)      podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

7)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 11

 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Kartuz.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się  z 5 osób, a jej kadencja wynosi 4 lata.

4. Członkami Rady Muzeum są osoby wyróżniające  się wiedzą i autorytetem w zakresie niezbędnym dla realizacji celów i zadań Muzeum.

 

Rozdział V

 Majątek i finanse Muzeum

 

§ 12

1. Gmina Kartuzy zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

 

§ 13

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

§ 14

1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Gmina Kartuzy przekazuje środki finansowe dla Muzeum w formie dotacji;

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 

§ 15

 

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży publikacji;

2) produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;

3) organizacji konferencji, dni otwartych, warsztatów, seminariów i koncertów;

4) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;

5) usług fotograficznych, ksero i skanowania.

2. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się wyłącznie na realizację zadań określonych w § 4.

§ 16

1. Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Rada Miejska w Kartuzach.

 

§ 17

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2.Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 18

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.